Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës Trajnim dhe edukim

Suksesi i Akademisë së Burimeve Njerëzore të sesionit të Vjeshtës

Kemi kënaqësine të ndajmë me ju se Akademia e Burimeve Njerëzore mbylli me sukses trajnimin e gjashtë  në fushën e Burimeve Njerëzore.  Gjatë gjithë ciklit të trajnimeve, individë u zhytën në një mjedis dinamik të të mësuarit që ushqeu rritjen dhe potencialin e tyre. Ata u trajnuan nga ekspertë të cilët dhanë njohuri, praktika dhe strategji inovatore për industrinë. Diskutimet e ndryshme, ushtrimet ndërvepruese dhe studimet e rasteve në jetën reale stimuluan të menduarit e tyre kritik dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Trajnuesi i fundit ishte Dritan Mezini, ekspert i Teknologjisë i cili ndau me pjesëmarrësit eksperiencat e shumta në fushën e Sistemeve të informacionit për menaxhimin e BNj.

Akademia e Burimeve Njerëzore ka përmbyllur kështu me sukses sesionin e vjeshtës, duke ofruar një platformë tërheqëse për trajnim dhe zhvillim profesional. Sesionet e Akademisë së Burimeve Njerëzore janë pjesë e një rrugëtimi të vazhdueshëm të zhvillimit dhe përparimit.

Sesionet e trajnimit u hartuan me kujdes për të adresuar nevojat e ndryshme të pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit u inkurajuan të ndajnë përvojat e tyre , duke nxitur një mjedis bashkëpunimi që pasuroi mirëkuptimin dhe perspektivën e të gjithëve.

Ndërsa seria e trajnimeve përparonte, pjesëmarrësit nuk ishin thjesht marrës pasivë të njohurive; ata ishin pjesëmarrës aktivë në zhvillimin e tyre. Aktivitetet praktike dhe ushtrimet me role i lejuan ata të zbatonin atë që mësuan në një mjedis të sigurt dhe mbështetës, duke ndërtuar besimin dhe kompetencën e tyre.

Pjesëmarrësit vlerësuan maksimalisht ciklin e trajnimeve dhe në fund u vlerësuan me Certifikatë pjesmarrjeje.

Si përfundim, mbyllja e suksesshme e këtij cikli trajnimesh për BNJ nuk karakterizohet thjesht nga përfundimi i sesioneve, por nga ndikimi i thellë që ka tek pjesëmarrësit. Ai fuqizon individët dhe nxit një kulturë të të mësuarit të vazhdueshëm si dhe është një menyrë shumë e mirë rrjetëzimi.

12.jpeg

13.jpeg

15.jpeg

16.jpeg

17.jpeg

19.jpeg