Versioni i ri i pagës

Paga juaj?

Koeficientët aktual të llogaritjes ALL / %
Paga minimale bruto për llogaritjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 40,000 ALL
Paga maksimale që zbatohet vetëm për sigurimet shoqërore 35,520 ALL
Kontributet për sigurimet shëndetësore 1.7%
Kontributet për sigurimet shoqërore punëmarrësi 9.5%
Kontributet për sigurimet shoqërore punëdhënësi 15%E ardhura nga Paga ALL/muaj E ardhura e tatueshme ne ALL/muaj sipas niveleve
0 - 50,000 0 - 50,000 0%
50,001 - 60,000 0 - 35,000 0%
35,001 - 60,000 13% të shumës mbi 35,000 lekë
60,001 - më tepër 0 - 30,000 0%
30,001 - 200,000 13% të shumës mbi 30,000 lekë
200,001 22,100 + 23% të shumës mbi 200,000 lekë